Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » Co to jest Lean Startup?

Co to jest Lean Startup?

Lean Startup to metodologia zarządzania firmą, której głównym celem jest skoncentrowanie się na szybkim wdrażaniu pomysłów, testowaniu hipotez, i iteracyjnym doskonaleniu produktu lub usługi. Termin ten został wprowadzony przez przedsiębiorcę i autora Erica Riesa w jego książce „The Lean Startup,” gdzie opisał podejście, które łączy zasady zarządzania produktem z ideami lean manufacturing, znanych również jako lean thinking.

Główne zasady Lean Startup obejmują:

  1. Budowanie-Mierzenie-Leczenie (Build-Measure-Learn): Zamiast długiego czasu poświęcanego na rozwijanie pełnej wersji produktu, Lean Startup zaleca szybkie tworzenie prostego prototypu lub minimum produktu, wprowadzanie go na rynek, a następnie zbieranie danych i informacji zwrotnych od klientów, aby zrozumieć, co działa i co nie.
  2. Pętla Informacji Zwrotnej (Feedback Loop): Stworzenie krótkiej pętli zwrotu, w której przedsiębiorstwo regularnie zbiera informacje zwrotne od klientów i na ich podstawie dostosowuje produkt. To pozwala na ciągłe doskonalenie i dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb rynku.
  3. MVP (Minimum Viable Product): Tworzenie i wdrażanie do rynku najprostszego możliwego produktu, który umożliwia zebranie istotnych danych zwrotnych od użytkowników. Idea MVP to szybkie dostarczenie produktu z minimalnym nakładem pracy, aby przetestować jego atrakcyjność.
  4. Próby i Błędy (Experimentation): Aktywne poszukiwanie i testowanie hipotez dotyczących produktu, rynku i strategii, a następnie dostosowywanie się na podstawie wyników tych eksperymentów.
  5. Płynność i Adaptacyjność (Flexibility and Adaptability): Gotowość do szybkiego dostosowywania się do zmian, reagowania na informacje zwrotne od klientów i dostosowywania strategii biznesowej.
  6. Wskaźniki Kluczowe Efektywności (Key Performance Indicators – KPIs): Skupianie się na mierzeniu i analizie kluczowych wskaźników efektywności, aby ocenić skuteczność działań i podejmować decyzje na podstawie danych.

Lean Startup jest szczególnie popularny w środowisku przedsiębiorców, startupów i firm działających w dynamicznych branżach, gdzie szybka reakcja na zmieniające się warunki rynkowe jest kluczowa dla sukcesu. Metodologia ta pomaga uniknąć marnowania zasobów na tworzenie pełnych produktów, które nie spełniają oczekiwań rynku, oraz skupić się na ciągłym doskonaleniu produktu w oparciu o realne informacje zwrotne.