Przejdź do treści
Strona główna » Czytelnia Startupowca » W jaki sposób opracować model finansowy?

W jaki sposób opracować model finansowy?

Przy opracowywaniu modelu finansowego od zera warto rozłożyć proces na kilka kluczowych kroków. Poniżej przedstawiam podstawowy szkic, od którego możesz zacząć:

 1. Określenie Celu Modelu:
  • Wyjaśnij, dlaczego tworzysz model finansowy. Czy jest to dla oceny opłacalności, prognozowania przepływów gotówkowych czy może dla przekonania inwestorów?
 2. Identyfikacja Składników Modelu:
  • Określ, jakie elementy chcesz uwzględnić w modelu, takie jak przychody, koszty operacyjne, inwestycje kapitałowe itp.
 3. Rozdzielenie Modelu na Sekcje:
  • Podziel model na sekcje odpowiadające różnym obszarom działalności firmy, na przykład przychody, koszty, inwestycje, zadłużenie, itp.
 4. Szacowanie Przychodów:
  • Określ, jak zamierzasz generować przychody. Może to obejmować sprzedaż produktów, subskrypcje, opłaty licencyjne itp.
 5. Koszty Operacyjne:
  • Zidentyfikuj i oszacuj koszty operacyjne, takie jak wynagrodzenia, koszty marketingu, koszty związane z produkcją itp.
 6. Inwestycje Kapitałowe:
  • Uwzględnij wszelkie planowane inwestycje kapitałowe, takie jak zakup sprzętu, rozwój produktów czy inne wydatki kapitałowe.
 7. Zadłużenie i Finansowanie Własne:
  • Jeśli firma planuje korzystać z zadłużenia, uwzględnij koszty obsługi długu. Określ także, czy istnieje plan finansowania własnego.
 8. Przepływy Gotówkowe:
  • Skonstruuj tabelę przepływów gotówkowych, obejmującą przychody, koszty, inwestycje i zadłużenie, aby ocenić, jak gotówka przemieszcza się w czasie.
 9. Prognozy Finansowe:
  • Przygotuj prognozy finansowe na przyszłość, uwzględniając różne scenariusze, takie jak optymistyczny, pesymistyczny i neutralny.
 10. Analiza Rentowności:
  • Wyznacz wskaźniki rentowności, takie jak ROI, ROS, ROE, aby ocenić efektywność operacyjną i zdolność firmy do generowania zysków.
 11. Wartość Firmy:
  • Jeśli to relevantne, oszacuj wartość firmy, używając odpowiednich metod wyceny, takich jak zdyskontowane przepływy gotówkowe (DCF).
 12. Analiza Wrażliwości:
  • Przetestuj model pod kątem różnych scenariuszy, aby zrozumieć, jak zmienne czynniki wpływają na wyniki finansowe.
 13. Podsumowanie i Wnioski:
  • Opracuj podsumowanie, które prezentuje kluczowe wyniki i wnioski z modelu finansowego.
 14. Finalna Ocenia i Poprawki:
  • Przejrzyj cały model, sprawdzając poprawność obliczeń i zgodność z założeniami. Popraw ewentualne błędy i dostosuj parametry, jeśli to konieczne.
 15. Dokumentacja i Prezentacja:
  • Opracuj dokumentację modelu finansowego, która będzie jasna i zrozumiała. Przygotuj się do prezentacji modelu przed innymi osobami, wyjaśniając kluczowe założenia i wyniki.

Pamiętaj, że model finansowy to narzędzie, które służy do analizy i prognozowania, więc precyzja i dokładność są kluczowe. Jeśli nie masz doświadczenia w tworzeniu modeli finansowych, zawsze warto skonsultować się z ekspertem finansowym lub analitykiem.